عاشق بی کس

خدای من

خدایا

من همانی هستم که وقت بی وقت مزاحمت می شم

همانی که وقتی دلش می گیرد وبغضش می ترکد،می آید سراغت

من همانی ام که همیشه دعاهای عجیب وغریب می کند وچشم هایش  رامی بندد ومی گوید من این حرفها سرم نمی شود،باید دعایم مستجاب کنی.

همانی که گاهی لج می کند وگاهی خودش رابرایت لوس می کند

همانی که نمازهایش گاهی قضا می شود وکلی روزه های نگرفته دارد.

همانی که بعضی وقتا پشت سرم هم حرف می زند وگاهی هم بدجنس می شود

البته گاهی هم خودخواه.

حالا یادت آمد من کی هسسسسسسسسسسستم.

   + نهال ; ٢:٢٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٧ آذر ،۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()